BugussoBox

กล่องรังนก

กล่องจั่วปัง

กล่องจั่วปัง เป็นกล่องที่ใช้กระดาษแข็ง (กระดาษจั่วปัง)

มาเป็นโครงสร้างแล้วหุ้มด้วยกระดาษพิมพ์สีลวดลายต่างๆ

|

กล่องซีดี กล่องหูหิ้ว กล่องทิชชู่ กล่องขนมไหว้พระจันทร์

|